Klinisk ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen
James Cyriax´s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Klinisk ortopedisk undersøkelse

Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil blant annet finne ut når og hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen som består av et visst antall tester. Undersøkelsen baserer seg på færrest mulig tester, men mest mulig informasjon, at andre kan finne samme funn ved samme test, og at man tester det man ønsker å teste.

Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester eller ytterligere utrede pasienten.

Behandling

Ut ifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer på en kombinasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

Utdanning

Etterutdannelsen innen klinisk ortopedisk medisin er en modulbasert spesialistutdannelse som vanligvis går på deltid over 5 år, og således et tillegg til den 3-årige fysioterapeututdannelsen. Hovedvekten i OMI-utdannelsen blir lagt på å undersøke og vurdere hver enkelt pasient slik at man velger riktig behandling fra første besøk. Etterutdanningen er også godkjent av den norske legeforening da også mange leger som jobber med idrettsmedisin fordyper seg innen denne retningen.

Har du spørsmål angående behandling med klinisk ortopedisk fysioterapi, kan du kontakte oss.